2021. 11. 12.

Iskolai közösségi szolgálat

Tájékoztató

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6.§ (4) bekezdése szerint a rendes érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

Általános tudnivalók:

 • A középiskola a 9–12. évfolyamos tanulói számára biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére.
 • Az ötven órán belül legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozás tartható.
 • A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
 • A közösségi szolgálat a tanulók iskola vagy lakókörnyezetében, legfeljebb 30 kilométeres körzeten belül szervezhető meg.
 • A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
 • A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, a tanuló aláírását, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.
 • Amennyiben a tanuló év közben iskolát vált, az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.
 • Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét. Az együttműködésről szóló szerződéseket minden esetben az intézményvezető köti az érintett intézményekkel, az osztályfőnökök és a koordinátor segédletével. Az együttműködési megállapodás megkötéséhez a koordinátort kell keresni!

A tanuló által választható tevékenységek fő területei:

 • egészségügy
 • szociális tevékenységek és jótékonyság
 • oktatás
 • kulturális és közösségi tevékenységek
 • környezet- és természetvédelem
 • katasztrófavédelem
 • az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport és szabadidős tevékenységek
 • az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenységek

Korlátozások:

 • A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.
 • A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.
 • A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet. A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg
  • tanítási napon a napi 3 órát
  • tanítási napon kívül a napi 5 órát.

Az önkéntes köteles:

 • közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni
 • a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot
  megőrizni
 • megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné.

Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása:

 • az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné
 • jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik.

Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, az önkéntes köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni. Az önkéntes nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem felhívási kötelezettségének eleget tett.

Az 50 órát a tanuló nem köteles egy tevékenységgel teljesíteni. A különböző területek közül a diák szabadon választhat, hogy hol szeretné teljesíteni a közösségi szolgálatot. A program kialakítása a kölcsönösségen kell, hogy alapuljon.

A honlapunkon és a www.kozossegi.ofi.hu oldalon további információk találhatók a közösségi szolgálattal kapcsolatosan.