2021. 10. 06.

Iskolánk története

„Szilágyi Erzsébet az anya jelképe. Méltó név az alma mater számára.”

Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium a 2019/2020. tanévben ünnepelte fennállásának 65. évfordulóját. 65 éves születésnapján is érvényes rá az 50 éves jubileumra készült évkönyv egyik fontos megállapítása: „Az iskola, ha valamirevaló, az ott tanulók egy-egy életszakaszára, sokszor egész életére meghatározó erővel bíró közösség.” A Szilágyi egészen biztosan „valamirevaló” iskola volt a múltban, és „valamirevaló” iskola a jelenben. Hiszen diákot és tanárt egyaránt kötelezett és kötelez a névadó személye is, aki egyike volt a magyar történelem kiemelkedő nagyasszonyainak, édesanyja Hunyadi Lászlónak és Hunyadi Mátyásnak.

A mai Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium jogelődje 1954-ben indult: a Dobó István Gimnáziumból az akkori Oktatásügyi Osztály áttelepítette a Kossuth Lajos utca 8. szám alatti épületbe – a korábban és jelenleg is az angolkisasszonyok apácarendjének patinás épületébe – a lányok többségét és csekély számú fiút, létrehozva ezzel Egerben egy új középiskolát, az Állami Általános Leánygimnáziumot. Ugyanebben az évben hozták létre az épület középső szárnyában a Leánydiákotthont is. A következő évben került sor a névadásra. Az új középiskola a Szilágyi Erzsébet Gimnázium nevet kapta. Nem előzmény nélkül, ugyanis az épületben 1950 és 1952 között már működött egy hasonló nevű iskola.

Egy negyedik, két harmadik, két második, négy első osztállyal és tizennégy fős tantestülettel indult a gimnázium, az első igazgató Körmendi Károly volt, majd 1957-ben Újvári Ottó került az igazgatói székbe.

A dinamikus fejlődésről tanúskodik egy 1957-es félévi értekezlet jegyzőkönyve, amely szerint a városban a legjobb tanulmányi eredményt a leánygimnázium tanulói érték el. Ekkor már valóban csak lányok jártak a Szilágyiba (a Dobó lett Egerben a fiúgimnázium). A tanulók létszáma – néhány év alatt – 700-ra, az osztályok száma 21-re nőtt.

Az 1963/1964. tanévtől az iskola neve módosult, elmaradt a leány jelző, és az intézmény - mivel kereskedelmi szakközépiskolai osztályokkal bővült - a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola nevet vette fel. Ettől kezdve fiúk is jelentkezhettek az iskolába. Az 1964/1965. tanévben átadták a korszerű előadókkal ellátott új épületrészt és a tornatermet.

A következő fontos változás, hogy az 1966/1967. tanévtől lehetett a közoktatásban tagozatos osztályokat szervezni. A tárgyi és személyi feltételek megteremtése eredményezte azt, hogy a Szilágyi országosan is az elsők között kapott engedélyt a kémia-biológia és az orosz tagozat indítására. Ezen osztályok tanulói hamarosan országos tanulmányi versenyeket nyertek, és érettségi után szinte teljes létszámmal bejutottak a különböző felsőoktatási intézményekbe.

1969-től Polyák Alajos lett az iskola igazgatója.

1979-ben nagy átszervezések történtek az oktatásügyben helyi és országos szinteken egyaránt. Mivel megépült a Pozsonyi úti iskola, a kereskedelmi és vendéglátó-ipari osztályok és velük a tantestület egy része átköltözött oda. Helyükre érkezett a Dobóból a testnevelés tagozatos osztály és a Katonai (később Lenkey János) Kollégium néhány osztálya. Egy katonai kollégista osztály már leérettségizett a Szilágyiban az 1977/1978. tanévben. Az egyéves „szünet” után tíz tanéven át külön színfoltot jelentettek a gimnáziumban a „katkós” fiúk. Ugyanettől az évtől a jól bevált tagozatos rendszert országosan a fakultációs képzés váltotta fel, ami azt jelentette, hogy csak a harmadik évfolyamtól kezdődően tanulhatták magasabb óraszámban a diákok a számukra fontos két tantárgyat.

1989-től Finta István személyében új igazgató került az intézmény élére. A politikai változások eredményeként megnőtt a társadalmi érdeklődés az idegen nyelvek iránt, és az új vezető nagy lendülettel látott neki, hogy az oktatásnak ezt a területét is fejlessze. A Szilágyiban jött létre és működött eredményesen jó néhány évig Eger város egyik első nyelviskolája, amely angol nyelvvizsgára készített föl szilágyisokat és nem szilágyisokat egyaránt.

Szintén a változásokra reagálva 1989 novemberében a volt és az akkori szilágyisok a tantestület és az iskolavezetés támogatásával létrehozták az intézményt támogató civil szervezetet: a Szilágyis Baráti Kört, majd a Baráti Kör 1990-ben Szilágyis Alapítványt létesített.

Az 1990/1991. tanévtől kezdődően lehetőség nyílt speciális tantervű csoportok, osztályok indítására. Ezzel a lehetőséggel a gimnázium azonnal élt, hiszen így tudta biztosítani, hogy a diákok már az első évtől kezdve az érdeklődési körüknek megfelelő képzést kapjanak. Az első évben a speciális tantervű angol csoport és az emelt óraszámú biológia-kémia osztály szerveződött meg, 1991/1992-ben indult a speciális matematikai, 1992/1993-ban a humán, 1993/1994-ben a reál, majd a speciális német képzés – ezzel megszülettek a gimnázium mai képzési szerkezetének alapjai.

Mindezen változások, átalakítások közepette igen komoly, embert és közösséget próbáló feladat volt, amikor az egyházi ingatlanok visszaadásának folyamatában 1992 nyarán a gimnázium az angolkisasszonyok Kossuth Lajos utcai épületéből átköltözött új, jelenlegi helyére, az Ifjúság út 2. szám alatti iskolaépületbe: diákostul, tanárostul, eszközöstül.

1999-ben a Szilágyi a „szomszédos” József Attila Leánykollégiummal közösen (a kollégium az iskola költözésével párhuzamosan a Kossuth utcából a Vincellériskola úti korábbi munkásszálló épületébe települt át) sikeresen pályázott arra, hogy az ország legjobb gimnáziumainak egyikeként részt vehessen az akkor induló és az azóta is eredményesen működő Arany János Tehetséggondozó Programban. A program ötéves képzésben készíti föl a szociálisan rászoruló tehetséges tanulókat a nyelvvizsgára, az ECDL-vizsgára, a jogosítvány megszerzésére és mindenekelőtt az egyetemi, főiskolai tanulmányokra. 2005-re az „aranyos” osztályokkal 20-ra nőtt a gimnázium osztályainak száma – ez a végső határa az épület jelenlegi befogadó kapacitásának.

Részben az Arany-programban való szoros együttműködés eredményezte, hogy 2001. augusztus elsején megvalósult egy csaknem két évtizedes elképzelés: Eger város önkormányzata a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumot és a József Attila Leánykollégiumot közös igazgatás alá vonta, a „régi-új” intézmény neve Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium lett. Kollégiumunk 320 fővel Eger város legnagyobb létszámú kollégiuma, a kollégisták döntő része (95%-a) szilágyis diák. A város egy pályázat keretében két éve felújította az egyik épületszárnyat, ami ennek köszönhetően nemcsak korszerű, hanem nagyon szép „második otthona” is az ott lakó diákoknak.

Az iskola vezetésében a 2003/2004-es tanév hozott változást: ekkortól vezette 2020-ban történő nyugdíjba vonulásáig az intézményt a korábbi igazgatóhelyettes, Gönczi Sándor. Vezetése alatt a képzési struktúra megszilárdult, tovább erősödött, és az iskola a megye és a régió meghatározó, egyik legeredményesebb iskolájává vált.

Az intézményt a 2020/2021. tanévtől Rázsi Botond Miklós vezeti.

(Gönczi Sándor és Antal Andrea írása nyomán)