2021. 10. 02.

Osztályozó vizsga

Általános szabályok

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:

  1. az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
  2. az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
  3. ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból,
  4. egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
  5. ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
  6. átvételnél az iskola intézményvezetője előírja,
  7. a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

Az osztályozó vizsga díjtalan.

Az a), b), c), g) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a választható tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az oktatási intézményvezetőhelyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az intézményvezetőhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét. A bizottságot az iskola pedagógusaiból kell alakítani. Az osztályzatot a bizottság állapítja meg.

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az osztályozó vizsga nem ismételhető meg, legfeljebb három tárgyas sikertelenség esetén a tanuló javítóvizsgát tehet. 

Az osztályozó vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét az anyakönyvbe, valamint a bizonyítványba a nyilvános tanulókéhoz hasonló módon kell bevezetni.

Az a tanuló, aki előrehozott érettségi vizsgára jelentkezik, előzetes írásbeli kérelmére két nap igazolt távollétet kaphat az előrehozott érettségi vizsgára való felkészülés érdekében. A kérelem benyújtását követő távolléte igazolt hiányzásnak minősül. Az engedély nélküli vagy utólag igazolt távollét igazolatlan hiányzásnak számít.