2021. 09. 26.

Osztályozó vizsga: idegen nyelvek

Követelmények, tanácsok

Az előrehozott érettségi vizsga feltétele, hogy valamennyi évfolyamon osztályozó vizsgával rendelkezzenek azok a tanulók, akik döntésük alapján korábban szeretnének érettségi vizsgát tenni, ezért a 10., 11. és 12. évfolyamon osztályozó vizsgát szervezünk.

Azoknak a tanulóknak javasolt az előrehozott érettségi vizsga idegen nyelvből, akik min. középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával rendelkeznek, vagy felkészültségük és tudásuk megvan ahhoz, hogy sikeres középfokú nyelvvizsgát/emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek (B2 szint).

Az osztályozó vizsga igazolt hiányzás esetén egyszer pótolható.

Az osztályozó vizsga követelményeit évfolyamonként a helyi tanterv tartalmazza. A vizsga egységes, az angolt/németet első idegen nyelvként tanulók követelményrendszere a mérvadó.

Az osztályozó vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga. Ezen részvizsga-eredmények 50%-50% arányban számítanak bele a végső érdemjegybe. Az osztályozó vizsgán szerzett jegy a tanuló tanév végi érdemjegyének minősül, ezt a vizsgázó már nem javíthatja, ez az eredmény kerül be az évvégi bizonyítványba is. Természetesen továbbtanulásnál is ezeket az eredményeket kell figyelembe venni, amennyiben a pontszámításnál érintett tantárgyról van szó.

A vizsga részei:

10. évfolyam: nyelvtani, nyelvhasználati feladatok, nyelvhelyesség, szóképzés, olvasott szöveg értése (B1 szint)
Követelmény: Megérti a fontosabb információkat olyan egyszerű, hétköznapi szövegekben, amelyek gyakori élethelyzetekhez kapcsolódnak (pl. iskola, szabadidő, munka). Képes külföldiekkel kommunikálni mindennapi helyzetekben. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzelmeiről és törekvéseiről. Rövid magyarázatot tud fűzni eseményekhez, jelenségekhez, indokolni tud különböző álláspontokat és terveket. Tud a tanult témakörökben önállóan beszélni, korábban nem látott képekről összefüggően beszélni, egy olvasott szöveget globálisan és részleteiben is megérteni, a lényeget kiemelni, a nyelvtani - és nyelvhasználati feladatokat a tanult ismeretek alapján megoldani.
Szóbeli vizsga: beszélgetés az érettségi témakörök alapján, önálló vélemény kifejtése az évfolyamnak megfelelő szókinccsel, önálló témakifejtés képek és a megadott szempontok alapján (B1 szint)

11. évfolyam: nyelvhasználat, nyelvhelyesség, olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése (B1+szint)
Követelmény: Tudjon a tanult témakörökben önállóan beszélni, korábban nem látott képekről összefüggően beszélni, azokat összehasonlítani. Tudjon egy olvasott illetve hallott autentikus szöveget globálisan és részleteiben is megérteni, a lényeget kiemelni, a nyelvhasználati feladatokat a tanult ismeretek alapján megoldani.
Szóbeli vizsga: beszélgetés az érettségi témakörök alapján, önálló vélemény kifejtése az évfolyamnak megfelelő szókinccsel, önálló témakifejtés képek és a megadott szempontok alapján vagy szituációs feladat megoldása (B1+ szint)

12. évfolyam: nyelvhasználat, nyelvhelyesség, szóképzés, olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség - a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazni baráti és hivatalos levelet, internetes blog kommentet ügyelve a formai követelményekre, és hosszabb (150-180 szó) irányított fogalmazást írni. (B2 szinten)
Követelmény: Megérti a változatos, konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, követni tudja a hosszabb, összetettebb érveléseket is. Folyamatos és természetes módon tud a célnyelven interakciót folytatni. Világos és részletes szöveget tud létrehozni különböző témákról. Véleményét indokolni tudja, részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.
Szóbeli vizsga: beszélgetés az érettségi témakörök alapján, önálló vélemény kifejtése az évfolyamnak megfelelő szókinccsel, önálló témakifejtés képek és a megadott szempontok alapján és szituációs feladat/vita -konszenzus keresés (B2 szint)

Az egyszer már letett középszintű előrehozott vizsga az adott tantárgyból a középiskolai tanulmányok ideje alatt középszinten nem ismételhető, emelt szinten, szintemelő vizsgát lehet tenni.

A továbbtanulásnál a „Tanulmányi pontok” számításánál az egyik összetevő az érettségi bizonyítványban szereplő eredmények százalékának átlaga (maximum 100 pont). Az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlagát egész számra kerekítve viszi a vizsgázó felvételi pontként. Tehát nem mindegy hogyan sikerül az előrehozott érettségi!

A részletes követelményrendszer és a szóbeli témakörök az alábbi linken megtalálhatóak:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/elo_idegen_nyelv_vk.pdf

Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. október 11., hétfő (11:50-13:30/14:15)
Az íráskészség feladatnál nyomtatott szótár használható.

A szóbeli vizsga ugyanezen a héten a szaktanárral egyeztetett időpontban lesz.

(borítófotó: Joshua Hoehne)